Other Razdor mobs

Vladimir voronov razdor swamp monsters
Vladimir voronov razdor pets
Vladimir voronov razdor mobs1
Vladimir voronov razdor boars
Vladimir voronov razdor wolfs

Some other mobs from Razdor