elf environment set

Vladimir voronov razdor elf fountain
Vladimir voronov razdor elf set 01

elf environment set from Razdor